Integritetspolicy

Integritetspolicy

Användare av webbplatsen samt dess ägare och operatör omfattas av villkoren i denna integritetspolicy. Vi tar säkerheten för användardata på allvar. Denna policy är tillämplig på all data som vi kan samla in eller som användare kan lämna när de använder webbplatsen.

1. Ämne

1.1. De villkor och riktlinjer som Företaget följer för att skydda Våra Användares integritet beskrivs i detta integritetsmeddelande. Den förklarar villkoren under vilka vi erhåller och hanterar Dina Personuppgifter och upprätthåller dess säkerhet och konfidentialitet.

1.2. Företaget har rätt att modifiera och uppdatera detta integritetsmeddelande som det finner lämpligt, och alla ändringar som görs ska träda i kraft den dag de publiceras online på webbplatsen. Du kommer att informeras om detta integritetsmeddelande genomgår några väsentliga ändringar.

2. Databehandling

2.1 Vi respekterar fullständigt Dina grundläggande rättigheter och lägger en hög premie på att skydda Dina Personuppgifter. Som ett resultat av detta följer vi de grundläggande riktlinjerna nedan när vi behandlar Dina Personuppgifter:

2.2 Vi tillåter endast laglig och rättvis behandling av Dina Personuppgifter, och vi upprätthåller fullständig insyn i hur vi hanterar Dina Personuppgifter.

2.3 Vi behandlar inte Dina Personuppgifter vidare på något sätt som är oförenligt med de explicita, lagliga och definierade syften för vilka vi samlar in och använder dem enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande.

2.4 Vi använder endast Dina Personuppgifter för de syften för vilka de erhölls och endast i den utsträckning det är nödvändigt och lämpligt.

2.5 Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att omedelbart radera eller korrigera den i händelse av felaktigheter, och vi gör en ansträngning i god tro för att säkerställa att Dina Personuppgifter är korrekta och, vid behov, uppdaterade med avseende på syftet med behandlingen.

2.6 Genom att implementera nödvändiga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder behandlar vi Dina Personuppgifter på ett sätt som säkerställer dess säkerhet.

2.7 I allmänhet, som personuppgiftsansvarig för Dina Personuppgifter, följer vi alla tillämpliga lagar och regulatoriska krav.

3. Data vi samlar in

3.1. Data som samlas in vid tidpunkten för din åtkomst och användning av webbplatsen inkluderar din IP-adress, data från din enhet, webbläsarinformation och data om dina webbplatspreferenser.

3.2. När du skapar ditt konto måste du ange din e-postadress och skapa ett lösenord.

3.3. Alla ytterligare Personuppgifter som du frivilligt gav till oss när du interagerar med oss.

4. Skydda Din Data

4.1 För att skydda Dina Uppgifter vidtar vi både organisatoriska och tekniska försiktighetsåtgärder:

4.2 Vi förvarar Din Information på säkra servrar.

4.3 Data är endast tillgänglig för webbplatsadministratörer.

4.5 Skyddet av Dina Uppgifter inkluderar steg för att åtgärda eventuella misstänkta dataintrång.

5. Datalagring

5.1 Om du har några misstankar om missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till Din Data, vänligen kontakta oss på [email protected]

5.2 Vi kommer bara att behålla Dina Uppgifter på våra servrar så länge det behövs för att uppnå målen som anges i denna integritetspolicy, eller tills du ber om att uppgifterna ska raderas, såvida inte en längre lagringsperiod är föreskriven eller tillåten enligt lag.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till åtkomst: Möjligheten att när som helst få en kopia av den information vi för närvarande har lagrad åt dig, samt rätten att begära att vi ändrar, uppdaterar eller tar bort den. Vi har rätt att avslå Din begäran om det är lagligt tillåtet. Om Vi avslår Din begäran kommer vi att förklara vårt beslut för dig.

6.2 Rätt till rättelse - möjligheten att begära att felaktiga uppgifter ändras

6.3 Rätt till radering - möjligheten att begära att Dina Uppgifter raderas eller tas bort från våra system.

6.4 Rätt att begränsa hur vi använder Dina Uppgifter och möjligheten att hindra oss från att använda dem. Rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför Dina Uppgifter kallas "rätten till dataportabilitet".

6.5 Rätten att invända mot hur vi använder Dina Uppgifter kallas rätten att invända.

6.6 Du kan ta ditt klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina farhågor om hur Dina Uppgifter hanteras av Oss.

6.7 Det är avgörande att informationen vi har om dig är korrekt. Om Dina Uppgifter ändras under tiden vi har dem, vänligen meddela oss.

7. Cookies

SlotCatalog.com använder cookies. Läs hela cookiepolicyn för att lära dig mer.

 

Senaste uppdatering: 2023-02-13

ajax loader